Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021

TPHCM: Thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch

Thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, nhằm thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và từng bước thực hiện lộ trình phục hồi kinh tế TP, Sở Nội vụ đề xuất UBND TPHCM xem xét chỉ đạo và đề nghị các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại TPHCM (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị nhà nước) thực hiện thay đổi phương thức làm việc theo các giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn thí điểm từ ngày 16/9 đến 30/9/2021: Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước chỉ bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở, đơn vị để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (tổ chức xét nghiệm, biện pháp 5K ...) và thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước. Đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo phương pháp "3 tại chỗ" tại trụ sở, "1 cung đường 2 điểm đến" tại địa điểm lưu trú tập trung như sau: Các nội dung chỉ được làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị: trực cơ quan; xử lý thư đi –đến và các văn bản theo  chế độ mật; tham mưu xử lý, giải quyết công tác liên quan phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của UBND TP về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM từ sau ngày 15/9/2021; Tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo danh mục hướng dẫn của Văn phòng UBND TP.

Chỉ bố trí tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị. Trường hợp các cơ quan, đơn vị có nhu cầu bố trí bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động nhiều hơn số lượng 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị (nhưng tối đa số lượng đề xuất cũng không quá 1/3) để thực hiện việc tham mưu các nội dung theo Kế hoạch của UBND TP về phòng chống dịch Covid-19 dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM từ sau ngày 15/9/2021 và các đơn vị đặc thù trực thuộc UBND TPHCM, sở, ban, ngành Thành phố và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện: thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu bố trí nhân sự đến Sở Nội vụ trước 13 giờ 00 phút ngày 17/9/2021. Bảo đảm phải có lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp tại trụ sở để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn lại.

Ngoài thực hiện các nội dung như trên của văn bản, các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại Quận 7, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, Khu Công nghệ Cao: căn cứ vào nhu cầu công tác để bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tiêm đủ 02 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19 làm việc trực tiếp tại trụ sở, đơn vị. Khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở, đơn vị. Chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính, hình thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Ở giai đoạn 1 từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2021: Các cơ quan đơn vị nhà nước thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tiêm 2 mũi vaccine hoặc được cấp Thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trụ sở. Bảo đảm công tác tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (tổ chức xét nghiệm, biện pháp 5K ...) và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước theo quy định. Chỉ bố trí tối đa 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc biệt được bố trí quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bố trí số lượng cán bộ làm việc có thẻ xanh Covid tại các cơ quan đơn vị. Bố trí số lượng cán bộ làm việc có thẻ xanh Covid tại các cơ quan đơn vị.

Đối với các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương đã được cơ quan thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh Covid-19: ngoài thực hiện các nội dung nêu trên, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu công tác để bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao dộng đã được cấp thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở, đơn vị. Chủ động mở rộng lĩnh vực, số lượng thủ tục hành chính, hình thức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/1/2022: tiếp tục thực hiện các nội dung đã quy định tại giai đoạn 1 từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/10/2021 và thực hiện các nội dung: chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được cấp Thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trụ sở. Bảo đảm công tác tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (tổ chức xét nghiệm, biện pháp 5K ...) và thực hiện nghiêm bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước theo quy định. Bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc cơ quan, đơn vị.  Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị đặc biệt được bố trí quá 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Giai đoạn 3 sau ngày 15/01/2022: Bố trí toàn bộ, công việc, viên chức, người lao động trực tiếp tại trụ sở đã được cấp Thẻ xanh Covid, Thẻ vàng Covid (có kết quả kiểm tra âm tính với SARS-CoV-2) theo quy định bình thường mới Bảo đảm công tác tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (tổ chức xét nghiệm, biện pháp 5K ...) và thực hiện nghiêm bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị nhà nước theo quy định.

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.  Tiếp tục khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức 4 và sử dụng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở, đơn vị. Các cá nhân, tổ chức đại diện đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải được cấp thẻ xanh Covid. Trường hợp cá nhân đại diện chỉ được cấp Thẻ vàng Covid phải có kết quả kiểm tra âm tính với SARS-CoV-2 (có thể kiểm tra nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

TPHCM sẽ kiểm tra việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo