Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

TPHCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 gần 2 triệu tỷ đồng

TPHCM thu hồi và tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách đối với các khu đất sử dụng sai mục đích, không đúng công năng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/5, UBND TPHCM ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của TP.

Theo đó, TPHCM phấn đấu thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.983.779 tỷ đồng; tỷ trọng thu nội địa bình quân đạt khoảng 69% tổng thu ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 377.326 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM giao Cục Thuế, Cục Hải quan TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp để quản lý, nuôi dưỡng và bồi dưỡng nguồn thu theo hướng đảm bảo tính bền vững của nguồn thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung theo hướng hỗ trợ, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế đẩy mạnh và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giai đoạn hậu phục hồi đại dịch Covid-19 và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thuế. Tăng cường rà soát, quản lý, đôn đốc, xử lý thu hồi các khoản nợ đọng… Tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật hải quan, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để thúc đẩy mạnh mẽ các hình thức đầu tư ngoài ngân sách nhà nước nhằm tăng nguồn lực đầu tư toàn xã hội.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về huy động vốn theo Luật Ngân sách nhà nước như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, khoản vay hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (Chương trình DPO) và các khoản vay đối với các dự án ODA…

Mặt khác, UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định; tăng cường quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; xử lý theo quy định của pháp luật đối với các khu đất sử dụng sai mục đích, không đúng công năng, lãng phí, kém hiệu quả để thu hồi và tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách TP.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP để tham mưu UBND TP có ý kiến gửi Bộ Tài chính đề nghị thu hồi các khu đất sử dụng sai mục đích, không đúng công năng, lãng phí, kém hiệu quả đưa ra bán đấu giá tạo nguồn thu cho TPHCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhiệm vụ đầu tư công của TP.

Ngoài ra, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo