Chủ Nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020

TPHCM lần đầu tổ chức đối thoại văn hóa

TPHCM nỗ lực xây dựng TP văn hóa, vừa văn minh hiện đại vừa đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. (Ảnh: Ngọc Tuyết)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/3, lần đầu tiên, TPHCM sẽ tổ chức chương trình đối thoại văn hóa giữa lãnh đạo TP và các tầng lớp nhân dân. Đây là chương trình mang tính sáng tạo của TPHCM nhằm thúc đẩy hoạt động văn hóa của TP phát triển năng động, vì vậy, cần sự chuẩn bị chu đáo, đồng thời rút kinh nghiệm nghiêm túc để thực hiện các chương trình về sau.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết chương trình Đối thoại văn hóa là chủ trương của Thường trực Thành ủy, cụ thể hóa Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Thành ủy nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong số đầu tiên, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật TPHCM và khách mời GS.TS khoa học Trần Ngọc Thêm sẽ cùng trao đổi, đối thoại về nội dung “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TPHCM - Thành phố văn hóa” với các tầng lớp nhân dân.

Đối thoại văn hóa là hoạt động trao đổi những vấn đề liên quan lĩnh vực, hoạt động văn hóa, được tổ chức định kỳ hàng tháng giữa lãnh đạo với người dân TP (chuyên gia, các nhà quản lý, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của TP) nhằm lắng nghe những đề xuất ý kiến, hiến kế cho lãnh đạo TP về thực hiện Nghị quyết số 33 và Chương trình hành động số 45; về thực hiện Chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Chương trình nhằm khẳng định văn hóa là mục tiêu, nền tảng và động lực của sự phát triển để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người, đảm bảo sự hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của mỗi tầng lớp nhân dân, nhận thức đúng và đủ về vai trò quan trọng của văn hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước và TPHCM, trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị quan trọng của cả nước.

Chương trình được ghi hình và phát sóng lại trên Đài Truyền hình TP và Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

Ngọc Diễm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo