Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

TPHCM đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025

Hoạt động thu gom chất thải nhựa.

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, mục tiêu TPHCM đề ra là tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa. Đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa tại TPHCM.

TPHCM tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ đối với môi trường. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh…Kinh nghiệm trong công tác phòng chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị ứng dụng trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

Để đat được yêu cầu tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy nhằm thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm với môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua tất cả các loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng; thông tin qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích, bản tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường gắn với việc phòng, chống rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của các đối tượng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo