Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

TPHCM: Chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Đồng chí Võ Văn Hoan báo cáo tại kỳ họp

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 9/12, HĐND TPHCM tổ chức phiên giám sát chuyên đề về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì kỳ họp.

Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý được tăng cường

Báo cáo chuyên đề tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động; công tác cán bộ về cơ bản hoàn thành tốt. Đến nay, đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại phù hợp với trình độ chuyên môn và nguyện vọng, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về biên chế, đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, TP không có HĐND ở quận, phường, số biên chế giảm theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 4 biên chế/quận, 1 định biên/phường.

Bên cạnh đó, TP đã thực hiện xét chuyển các trường hợp đang là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và công chức phường thành công chức từ cấp huyện trở lên đúng tiến độ thời gian theo quy định. Đồng thời, đã xây dựng Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường được chuyển thành công chức cấp huyện theo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức cấp huyện.

Ngoài ra, UBND TP đã ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND về bổ sung biên chế công chức đối với UBND TP Thủ Đức, UBND các quận để thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn TP theo nguyên tắc 15 người/phường. Tính đến nay, TP đã tinh giản biên chế đối với 1.786 trường hợp kể từ khi triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng theo đồng chí Võ Văn Hoan, khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và tính minh bạch trong quản lý của chính quyền TP được tăng cường. Quyền làm chủ của Nhân dân được bảo đảm và phát huy; huy động ngày càng nhiều nguồn lực cho sự phát triển bền vững của TP; hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Song song với việc tổng hợp khó khăn, vướng mắc, TP cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ hoàn thiện các quy định, hướng dẫn thực hiện cụ thể, trước mắt là góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định của Chính phủ về tổ chức chính quyền đô thị; TP đã nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các Nghị quyết, Quy định của Trung ương vào tình hình thực tế của TP để kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đảm bảo phù hợp; ban hành các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với số cán bộ dôi dư do sắp xếp, cán bộ có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Theo đồng chí Võ Văn Hoan, công tác thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng Kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra, việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, TP tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức; ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan theo đúng quy định của pháp luật. Sắp xếp, rà soát việc thực hiện bố trí số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị phù hợp và đúng quy định.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND các quận, huyện. Đề xuất các nội dung phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TP; cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Thủ Đức và một số quận, huyện có quy mô dân số đông vào nội dung trình nghị quyết thay thế Nghị quyết số 16-NQ/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14; xây dựng Đề án về đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Bên cạnh đó, TP tiếp tục kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành nghị quyết về tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và nghị quyết về thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện tại TP. Theo đồng chí Võ Văn Hoan, hai nội dung trên, TP kiến nghị thực hiện thí điểm tại các quận, huyện. Riêng đối với TP Thủ Đức, kiến nghị được thành lập chính thức, không qua thí điểm.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giải quyết khối lượng công việc liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn, TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về tổ chức và thẩm quyền đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức, cụ thể cho phép được thành lập phòng trực thuộc Chi nhánh,...

Bên cạnh đó, tăng cường đánh giá việc khắc phục sau giám sát, kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ; đặc biệt chú trọng đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Quang cảnh kỳ họp Quang cảnh kỳ họp

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng cho biết, TP tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn. Thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Bên cạnh đó, tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, doanh nghiệp theo lĩnh vực chuyên ngành định kỳ; triển khai gặp gỡ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài, từng hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư vào khu vực TP Thủ Ðức và các dự án trọng điểm của TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo