Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

TPHCM ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 4910/QĐ - UBND ngày 2/11/2018 về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019 trên địa bàn TP, gồm: danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của sở, ban, ngành; danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của UBND quận, huyện.

UBND TP giao Văn phòng UBND TP làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện quyết định này; kịp thời báo cáo UBND TP tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, UBND TP giao Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND TP trong quá trình thực hiện để đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ. Cùng với đó, bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công của TP và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông TP được giao hướng dẫn giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương thức và cơ chế thanh toán tập trung các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo