Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW

Các đại biểu tham dự Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị do Ban Bí thư tổ chức vào tháng 1/2023.

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa ban hành kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được kế hoạch đặt ra là tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy. Theo đó, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi hai nghị quyết đến Nhân dân. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP tổ chức các hội nghị bằng hình thức phù hợp (trực tiếp hoặc trực tuyến) cho từng đối tượng cụ thể.

Theo nội dung kế hoạch, Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị cấp mình và cơ sở được phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP chỉ đạo tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy đến đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cho các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu. Các cấp ủy cơ sở tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy đến các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Thời gian, hoàn thành trong quý II/2023.

Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy đến các tầng lớp nhân dân TP. Cụ thể, cấp ủy, thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến tài liệu phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy trong tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết và chương trình hành động của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông TP tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy; làm rõ ý nghĩa, vị trí chiến lược, tầm quan trọng TPHCM vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; tập trung các cơ chế chính sách vượt trội để TP tiếp tục là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng; tiếp nối truyền thống năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Nghị quyết số 31-NQ/TW và Chương trình hành động số 36-CTrHĐ/TU. Đồng thời xây dựng Chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Thành ủy. Theo đó, trong quý II/2023, Thành ủy Thủ Ðức, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP, căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động lựa chọn nội dung xây dựng 1 chương trình hành động tại cấp mình, đảm bảo cụ thể, khả thi. Trong đó phải xác định rõ các bước thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm tập thể và cá nhân, công tác kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo