Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tiếp tục kiểm soát dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (mở rộng) diễn ra ngày 14/10, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng năm 2021; một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp 3 tháng cuối năm 2021. Đây là một trong 4 nội dung trọng tâm của Hội nghị lần này.

Quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng

Trình bày nội dung Tờ trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng năm 2021 đạt được kết quả khá quan trọng. Cụ thể, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, sáng tạo; đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, định hướng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp theo diễn biến tình hình dịch trên địa bàn TP tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Đồng thời, quyết định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trong công tác phòng, chống dịch trên lĩnh vực y tế, các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; kịp thời thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu, động viên, xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người tử vong do dịch Covid-19, thể hiện tính nhân văn, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với Nhân dân TP.

Bên cạnh đó, đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ - đảng viên, công chức - viên chức, đoàn viên - hội viên, nhất là hệ thống chính trị cơ sở và Nhân dân với phương châm “Mỗi phường, xã, thị trấn là pháo đài ”, “Người dân là chiến sĩ trong phòng, chống dịch”, đã góp phần tích cực, đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP. Đến nay, 22/22 quận, huyện, TP Thủ Đức đã đạt các tiêu chí kiểm soát dịch theo quy định của Bộ Y tế; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn tại, kéo dài và thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung đầu tư hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 đạt được một số kết quả bước đầu; rà soát tiến độ và thực hiện một số giải pháp khắc phục theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung hơn. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo các chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức, đảng viên như đã ban hành Chỉ thị về một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, cụ thể hóa một số nội dung triển khai nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình đã xác định trong từng giai đoạn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hệ thống chính trị TP, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực. TP đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hạn chế, khuyết điểm để nhắc nhở, chấn chỉnh, góp phần thúc đẩy các địa phương, đơn vị nỗ lực thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Đề cập đến công tác dân vận và xây dựng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội TP, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết công tác này đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, hệ thống dân vận đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tăng cường sửa đổi lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng vì Nhân dân phục vụ, công khai, minh bạch, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị TP trong công tác vận động, nêu cao trách nhiệm và vai trò to lớn của Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; phát huy mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn do tác động dịch Covid-19 với nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, lan tỏa trong xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trình bày tại Hội nghị. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trình bày tại Hội nghị.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Thành ủy về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TPHCM sau ngày 15/9/2021 với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, hành động quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tiếp tục kiểm soát dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với tăng cường công tác dân vận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, từng bước đưa TP trở lại trạng thái “bình thường mới”, ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và tổ chức việc học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng phù hợp chức năng, nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh kế hoạch, lộ trình thực hiện các chương trình, đề án và chỉ tiêu chủ yếu phù hợp với tình hình thực tế, nhất là đối với các chỉ tiêu do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM với các giải pháp phù hợp, hiệu quả; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh; ổn định đời sống Nhân dân; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thực hiện chủ đề “Năm 2021 - Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Đồng thời rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch giám sát các nội dung trọng tâm liên quan phát triển kinh tế - xã hội theo Kết luận số 79-KL/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; kiên quyết xem xét, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy khi thực hiện chính quyền đô thị.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tăng cường công tác dân vận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, ổn định xã hội trong thời gian tới. Chủ động, nắm chắc tình hình Nhân dân nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, những vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân, trong công nhân và người lao động; kịp thời tuyên truyền, thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với vận động tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân TP tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo