Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, quy định

Đồng chí Trương Thị Mai và đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/12, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai chương trình hành động năm 2023. Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trong đó, thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Tổ chức Thành ủy cùng với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, đã tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị;… Đồng thời tham mưu chỉ đạo cả hệ thống chính trị tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu, dũng cảm, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng tập trung tham mưu xây dựng, triển khai và đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; hoàn thành công tác quy hoạch các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031. Việc thẩm định nhân sự, kết luận tiêu chuẩn chính trị của nhân sự giới thiệu quy hoạch được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo quy trình theo quy định.

Một trong những kết quả khác là tập trung tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị TP; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm, không cào bằng gắn với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ luôn bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao; quan tâm cơ chế bảo vệ tốt cán bộ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị gắn với chỉ tiêu của nhiệm kỳ nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần quan trọng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn có nhà chung cư; xây dựng quy chế mẫu “Quy chế tạm thời về phối hợp giữa chi bộ và ban quản trị chung cư...” nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thí điểm thành lập chi bộ tại tòa nhà chung cư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Huỳnh Cách Mạng cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM sẽ tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục sự chồng chéo và những bất hợp lý trong tổ chức Đảng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP; tiếp tục thực hiện Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026. Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với các trường hợp do ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng biên chế được giao đảm bảo đúng quy định.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống chính trị TP giai đoạn 2020 - 2025, nhất là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng các chức danh; quan tâm công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chuẩn bị nguồn cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo