Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết giám sát chuyên đề tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 9/12, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc

Theo đó, HĐND TP thống nhất báo cáo kết quả giám sát số 1027/BC-HĐND của Thường trực HĐND TP ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của UBND TP, các cơ quan, đơn vị, UBND TP Thủ Đức và 16 quận trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã thể hiện trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND TP kịp thời tổ chức các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát cũng như kiến nghị UBND TP các nội dung cần tập trung thực hiện để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 131, Nghị định số 33 và đã đạt được một số kết quả nhất định. HĐND TP đã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của HĐND và nâng cao chất lượng đại biểu HĐND TP; ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị nhiệm kỳ 2021-2026” trong đó đề ra các giải pháp tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP trên địa bàn quận, phường; giám sát hoạt động của UBND quận, phường, Tòa án Nhân dân quận, Viện Kiểm sát Nhân dân quận.

HĐND TP ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 của UBND TP. Cụ thể, UBND TP, các đơn vị đã tập trung xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện, rà soát ban hành Quy chế làm việc phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng khi thực hiện chính quyền đô thị, quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của các thành viên UBND quận, phường.

Đồng thời, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc; việc giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính được thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM, TP Thủ Đức, 16 quận được triển khai thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 131, Nghị định số 33. Các nội dung vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân sách, lĩnh vực đầu tư công đã được UBND TP, sở, ngành quan tâm hướng dẫn đồng thời có rà soát kiến nghị để được hướng dẫn một số nội dung thuộc thẩm quyền của bộ, ngành Trung ương. Công tác phân cấp, ủy quyền, được UBND TP, UBND quận thực hiện đúng theo qui định.

Đối với công tác cải cách hành chính, UBND TP, các sở, ngành TP, UBND TP Thủ Đức, các quận và phường đã tập trung triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ TP đến cơ sở. Đối với lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, HĐND TP cho rằng công tác thực hiện lập đồ án quy hoạch kéo dài làm ảnh hưởng lớn việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ chung của TP. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn chậm. Về quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực nông thôn còn gặp nhiều khó khăn do một số huyện trên địa bàn TP mới đang giai đoạn lập Quy chế quản lý kiến trúc nông thôn làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Việc xây dựng chính quyền điện tử, Đề án Đô thị thông minh còn những hạn chế cần được quan tâm khắc phục như hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương đã đầu tư trước đây chưa đảm bảo theo kiến trúc Chính quyền điện tử TP nên còn rời rạc, thiếu liên thông thông tin giữa các đơn vị và chưa sử dụng hiệu quả hạ tầng và nền tảng số dùng chung của TP; tiến độ triển khai các dự án thuộc đề án Đô thị thông minh sử dụng vốn đầu tư công chậm so với chủ trương đầu tư được phê duyệt, đặc biệt các dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp cao.

Tăng cường công tác triển khai chương trình chuyển đổi số

Theo quyết nghị, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và 16 quận trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 và Nghị định số 33; Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, trong đó đẩy mạnh việc triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác triển khai chương trình chuyển đổi số của TP và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số bảo đảm an toàn thông minh mạng.

Đồng thời, rà soát, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đối với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. Đề xuất các nội dung phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho TP; cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Thủ Đức và một số quận, huyện có quy mô dân số đông vào nội dung trình Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 16-NQ/TW và Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP; Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đáp ứng yêu cầu; Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả biên chế hành chính, số lượng người làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đồng thời, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức theo các Nghị quyết của HĐND TP đã ban hành và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, có các giải pháp cải thiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn. Thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động kinh doanh, sản xuất.

HĐND TP đề nghị UBND TP  tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính quyền đô thị tại TP, nhất là về việc kiến nghị giao biên chế phù hợp với đặc điểm tình hình, khối lượng công việc, quy mô dân số của TP; Chỉ đạo rà soát các đề xuất, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc của UBND TP Thủ Đức, 16 quận để kịp thời xem xét, tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho TP Thủ Đức, các quận thực hiện nhiệm vụ được giao.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo