Chủ Nhật, ngày 5 tháng 2 năm 2023

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Bí thư tổ chức sáng 16/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn mới. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TPHCM.

Quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của TPHCM, những năm qua, Bộ Chính trị luôn quan tâm, có nhiều Nghị quyết về phát triển TP. Vừa qua, trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 16-NQ/TW, ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển TP đến năm 2020; ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 31 đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm  nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Đảng bộ TPHCM tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó nâng cao và thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP với phương châm: TPHCM vì cả nước - Cả nước vì TPHCM". Phấn đấu xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò là “trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, với tinh thần, thái độ quyết liệt, chủ động, năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở nhận thức về nội dung Nghị quyết, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng; chọn việc, chọn điểm làm rõ và nhân rộng. Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; đổi mới cách thức thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết sao cho nắm chắc tình hình và kết quả thực hiện của từng địa phương, đơn vị, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trong quá trình này các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng, cho chủ trương đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm hoặc thí điểm một số nội dung cần thiết. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả cụ thể, trước mắt phải giải quyết tốt vấn đề ngập úng, an ninh, an toàn, trật tự đô thị...

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với TP mang tên Bác Hồ kính yêu. Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của TP trong liên kết phát triển về hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực, không gian phát triển mới cho vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực, địa phương trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, để thực hiện tốt các nội dung trên, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh việc ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP trong giai đoạn mới. Đồng chí đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển của TPHCM. Trong đó, sớm ban hành văn bản của Quốc hội, của Chính phủ về thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội phát triển TPHCM. Xây dựng cơ chế để cụ thể hóa thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, chọn TPHCM làm thí điểm chủ trương này; hoàn thiện thể chế, chính sách về đô thị đặc biệt, chính quyền đô thị; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31...

Đối với Thành ủy TPHCM, chỉ đạo chính quyền TP chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản chính sách, pháp luật vượt trội, phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TP. Bên cạnh đó là tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của TP, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng toàn TP thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền TP theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển TP; luôn gần gũi quần chúng, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn và trình độ ngày càng cao của Nhân dân TP. Đồng thời, phát huy truyền thống của TP là nơi đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM, không chỉ của riêng TPHCM, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tích cực phối hợp, tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết đã nêu.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 31; phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển đối với vùng Đông Nam bộ.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo