Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021

Tăng cường truyền thông về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Trẻ em, học sinh cần được gia đình chăm sóc và bảo vệ

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TP vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT – UBND về việc đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn TPHCM.

Theo Chỉ thị, UBND TP yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, UBND quận, huyện tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan có liên quan và cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; nêu gương người tốt việc tốt, lên án và phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; biểu dương những tấm gương sáng điển hình có đóng góp tích cực cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND TP yêu cầu UBND quận, huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình. Người đứng đầu chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình; tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các mô hình khác về gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực gia đình; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo