Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Tân Bình: Gần 1.000 cán bộ học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8

Toàn cảnh hội nghị
(Thanhuytphcm.vn) - Trong 2 ngày 26, 27/12, Quận ủy Tân Bình tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt quận, bí thư chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ, đảng bộ dưới 40 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Cán bộ, đảng viên quận được truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên được được nghiên cứu các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị, Quận ủy đã triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trun gương 8 ở cơ sở, tập trung hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt trong tháng 1/2019.

Nguyễn Thị Luân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo