Thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Quận 6: Đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 28/6, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Kế hoạch số 187-KH/QU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kế hoạch số 252-KH/TU ngày 8/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về kết luận tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kế hoạch số 188-KH/QU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Báo cáo viên Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 6 cho biết, đối với nội dung kế hoạch về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình đột phá “Nói đi đôi với làm”, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy; tăng cường công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng.

Đối với việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện thường xuyên và 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng chí Lê Thanh Bình nhấn mạnh, việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thực hiện đảm bảo các nội dung theo Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó có 2 nội dung mới là hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt trọng tâm theo từng loại hình chi bộ và hướng dẫn về tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ.

Lan Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo