Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Quận 11: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/10, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (ảnh).

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 đã thông báo nhanh các nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022…

Đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 đề nghị các cấp ủy đảng triển khai và tổ chức có hiệu quả nghị quyết của hội nghị; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đức Thiện


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo