Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020

Quận 10: Khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 30/5, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại Quận 10 (giai đoạn 2015 – 2019). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Phan Văn Thoại.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Quận 10 đã thực hiện các nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW sát đúng với yêu cầu đề ra và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong cộng đồng. Công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 33-NQ/TW và các Nghị định có liên quan đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các hội viên, đoàn viên, nhân dân trong cộng đồng về ý nghĩa của việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước từ đó có những giải pháp cụ thể để hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và xây dựng môi trường, nhân cách con người Việt Nam phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáng chú ý, Quận 10 đã quan tâm chỉ đạo Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay đã có 13/15 phường được công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 79 khu phố văn hóa; 155 cơ quan, đơn vị văn hóa; 11 doanh nghiệp văn hóa; 43 mô hình văn hóa. Qua phong trào đã góp phần tăng cường được mối quan hệ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước; tình làng nghĩa xóm được vun đắp, mối quan hệ giữa mỗi người, mỗi nhà ngày càng thêm gắn bó tốt đẹp; từng bước đẩy lùi tệ nạn xã  hội, mê tín dị đoan trong cộng đồng, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Phan Văn Thoại đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của quận tiếp tục đầu tư đúng mức cho lĩnh vực văn hóa, tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế; sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước và có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên một số loại hình nghệ thuật truyền thống cần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư, tài trợ, hiến tặng cho phát triển văn hóa và phát triển con người, trong đó có các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất lĩnh vực thể dục thể thao, lĩnh vực văn hóa. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nâng cao khả năng dự báo và định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo