Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020

Phú Nhuận: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng phải dựa vào sự giữ vững đoàn kết

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trịnh Xuân Thiều quán triệt, triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/9, Quận uỷ Phú Nhuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến hơn 300 cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Thiều, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Phú Nhuận đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh: Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện sẽ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng phải dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ;…

Trong ngày 25/9, Quận ủy Phú Nhuận tiếp tục tổ chức thêm 2 lớp học tập cho đảng viên toàn đảng bộ quận.

Vân Quỳnh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo