Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu

(Thanhuytphcm.vn) - Trong nhiệm kỳ X (nhiệm kỳ 2014 – 2019) vừa qua, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở; tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nhiều nguồn lực chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân; đồng thời, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Đó là khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu với phóng viên Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM về hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong hoạt động của MTTQ Việt Nam TPHCM trong nhiệm kỳ vừa qua?

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu: Có thể nói, nhiệm kỳ X vừa qua là một nhiệm kỳ có nhiều kết quả tích cực đáng trân trọng khi các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam TP phát động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP; qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ TP trong hệ thống chính trị, trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên tham gia hưởng ứng theo tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” thông qua việc triển khai sâu rộng, thường xuyên với nội dung ngày càng thiết thực, gắn với từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư,… qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được tôn vinh, nhân rộng…

Phóng viên: Với nhiều kết quả tích cực đáng trân trọng của nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cho biết nhiệm vụ cơ bản của MTTQ Việt Nam TP trong nhiệm kỳ XI là gì?

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu: Ðại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XI với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chung sức xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Đây là Ðại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.

Vì vậy, nhiệm vụ Đại hội đặt ra là đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP nhiệm kỳ 2014 - 2019; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình, cách làm hay, nhân tố mới, những hạn chế, tồn tại; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm… Từ đó xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể là xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Mặt trận trong việc chủ trì tập hợp, khơi dậy và phát huy các nguồn lực, động lực của TP và đất nước, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đến thăm và tặng quà gia đình chính sách. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đến thăm và tặng quà gia đình chính sách.

* Phóng viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các Tổ chức thành viên là thực hiện giám sát và phản biện xã hội và được người dân rất quan tâm. Vậy, MTTQ Việt Nam TP sẽ cần có những giải pháp cụ thể nào để đạt được yêu cầu này?

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu: Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà MTTQ Việt Nam TP; các tổ chức thành viên và tập hợp đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người có uy tín cần phải quan tâm, đầu tư thực hiện trong thời gian tới. Đó là phải lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của mỗi cấp, mỗi địa phương.

Hoạt động giám sát được MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng là việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đặc biệt đối với các vấn đề nóng mà dân quan tâm như: lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải toả mặt bằng xây dựng các công trình, dự án; giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ…

Đặc biệt là phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trách nhiệm các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tăng cường công tác hoà giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Phóng viên: Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, theo đồng chí, Mặt trận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như thế nào và tập trung vào những nội dung gì chính?

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu: Bên cạnh những thời cơ thuận lợi và thách thức trong quá trình phát triển của TP, vấn đề hội nhập quốc tế cũng có tác động đến các tầng lớp nhân dân, đó là: Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tăng cường hoạt động chống phá chế độ ta; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc hòng làm “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang tác động, ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân cư, cơ cấu lao động. Người dân từ các tỉnh vào TP làm ăn, sinh sống nhiều hơn; tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều vấn đề liên quan tới quyền lợi người dân, nhất là trong việc quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư dễ phát sinh “điểm nóng”. Tình trạng tham nhũng, buôn lậu và các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy… vẫn đang là những vấn đề quan tâm, lo lắng, bức xúc của nhân dân...

Những vấn đề trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP các cấp cần phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận, thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tạo sự chuyển biến thực sự trong đổi mới nội dung phương thức tập hợp vận động nhân dân; hướng mạnh về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo gắn với các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp sâu rộng, mạnh mẽ, liên tục.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần, khí thế mới, MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để chung sức xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.

Long Hồ (thực hiện)


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo