1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009, tr 246;