Thứ Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 26/1, đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch chào mừng 1.587 đại biểu chính thức; chào mừng các đại biểu tới dự Đại hội có đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội… Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Toàn cảnh phiên khai mạc sáng 26/1 Toàn cảnh phiên khai mạc sáng 26/1

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khẳng định:  Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục tạo đà phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đại hội XIII được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chúng ta đã đạt được nhiều thành quả rất quan trọng khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. “Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm tới mà cho cả những thập niên tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Đại hội XIII có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. “Đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong những năm tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các mục tiêu nêu cụ thể hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta là: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

Các đại biểu dự Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh: “Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới, vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sau diễn văn khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để Đại hội thảo luận, xem xét, cho ý kiến quyết định.

Đoàn Chủ tịch đại hội có 17 người và Đoàn Thư ký có 5 người.

Danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ;

- Ủy viên Bộ Chính trị, theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân;

- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng Hoàng Trung Hải;

- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.


Đoàn Thư ký Đại hội

- Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên;

- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải.


Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo