Chủ Nhật, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn số 8355-CV/BTGTW hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Theo đó, về nghi lễ chào cờ có một số thay đổi so với trước đây. Cụ thể, ở phần Khai mạc Đại hội, người điều khiển phát biểu lời dẫn: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”. Sau đó, hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”. Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời và hát trên nền nhạc; yêu cầu đúng lời, đúng nhạc). Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: “Thôi”.

Ở phần Bế mạc Đại hội, người điều khiển phát biểu lời dẫn: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”. Sau đó, hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”. Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca. Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội!”.

Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ quy định của ngành. Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc và lời 1 bài hát Tiến quân ca. Sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pierre Degaster phổ nhạc (1888).

Về trang trí phông chính đại hội, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp.

Về khẩu hiệu tuyên truyền đại hội, có 17 khẩu hiệu, cụ thể:

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

5. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

8. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

10. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

11. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

12. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!

13. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng!

14. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K. Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo