Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm và kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm và kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương

(Thanhuytphcm.vn) - Trưa 9/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM đã thông qua các nghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở TPHCM giai đoạn 2023-2025; phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2023…

Theo đó, các đại biểu HĐND TP đã thông qua nội dung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở TP áp dụng trong giai đoạn 2023-2025. Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP giao tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách ở TP đối với các khoản thu phân chia theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Đồng thời, chỉ đạo các sở ngành chức năng, UBND các quận, huyện và UBND TP Thủ Đức tổ chức quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao tại địa phương; phù hợp với việc phân cấp quản lý và đảm bảo triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TP. Đồng thời, chỉ đạo UBND các quận, TP Thủ Đức phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp quy định pháp lý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách có thay đổi, chính sách có liên quan thay đổi tác động lớn đến nguồn thu, chi ngân sách TP, UBND TP trình HĐND TP xem xét, điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từngcấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở TPHCM.

Đối với phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2023, HĐND TP đã quyết nghị về kế hoạch vay năm 2023. Cụ thể, phê duyệt kế hoạch vay chính quyền địa phương năm 2023 của TP với tổng mức vay hơn 9.934,9 tỷ đồng. Trong đó, theo  mục đích sử dụng vốn vay, TP vay để bù đắp bội chi ngân sách hơn 9.316,1 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc hơn 618,8 tỷ đồng. Về hình thức vay, TP vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại hơn 7.131,7 tỷ đồng và vay trong nước hơn 2.803,2 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí năm 2023, phê duyệt kế hoạch trả nợ chính quyền địa phương năm 2023 của TP với tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của TP năm 2023 hơn 1.778,1 tỷ đồng. Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện: Nguồn trả lãi và phí hơn 1.159,3 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách TP. Đối với nguồn trả nợ gốc 618,800 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay.

Về chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để trả nợ gốc, HĐND TP chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của UBND TP xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 hơn 2.803,2 tỷ đồng.

Cũng theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP đảm bảo kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương phải phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 của TP theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND của HĐND TP. Đồng thời, phân bổ và sử dụng vốn vay phải đúng mục đích, hiệu quả; vay cho bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên; bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý nợ công; bố trí ngân sách địa phương để trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Bên cạnh đó, thực hiện giải ngân trong phạm vi dự toán tổng mức vay và bội chi ngân sách TP đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao. Đối với nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nợ của chính quyền địa phương trước khi tổ chức phát hành.

Ngoài ra, quan tâm thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn vay của chính quyền địa phương. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; thu – chi ngân sách TP năm 2023 phải đảm bảo không được vượt quá tổng mức vay, mức bội chi của ngân sách TP đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo