Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết có ý nghĩa cấp bách, quan trọng

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về các tờ trình của UBND TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, trưa 9/12, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua các nghị quyết có ý nghĩa cấp bách, quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân TP...

Gần 2.715 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Cụ thể, các đại biểu thông qua nghị quyết về chấp thuận điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2021, với gần 2.715 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do); hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn TP năm 2021 (đợt 2).Nguồn kinh phí thực hiện từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách TP năm 2021.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tổ chức khắc phục những nội dung theo lưu ý của Kiểm toán Nhà nước - Khu vực IV tại Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

Các đại biểu cũng quyết nghị chấp thuận về quyết toán ngân sách 16 quận và tổng quyết toán ngân sách TP. Cụ thể, phê chuẩn quyết toán ngân sách 16 quận và 215 phường trực thuộc 16 quận năm 2021. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 16 quận hơn 58.129,5 tỷ đồng, đạt 101,73% dự toán; Tổng thu ngân sách địa phương của 16 quận hơn 34.319,3 tỷ đồng, đạt 192,94% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương của 16 quận hơn 29.262,8 tỷ đồng, đạt 164,51% dự toán. Riêng kết ngân sách của 16 quận năm 2021 hơn 5.056,485 tỷ đồng, bao gồm: kết dư ngân sách cấp quận hơn 4.551,7 tỷ đồng; kết dư ngân sách cấp phường hơn 504,7 tỷ đồng.

Đối với tổng quyết toán ngân sách TP năm 2021, theo đó tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 398.574,8 tỷ đồng, đạt 109,23% dự toán; Tổng thu ngân sách địa phương không kể khoản thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương hơn 166.064,3 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương, không kể khoản chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách địa phương hơn 133.844,7 tỷ đồng.

Riêng kết dư ngân sách TP năm 2021 hơn 32.500,3 tỷ đồng. Bao gồm ngân sách cấp TP hơn 24.453,2 tỷ đồng chuyển vào thu cân đối ngân sách năm 2022; ngân sách cấp TP Thủ Đức và các quận, huyện hơn 7.325,8 tỷ đồng. Trong đó, kết dư ngân sách các quận được chuyển vào thu ngân sách cấp TP hơn 4.551,7 tỷ đồng. Ngân sách cấp phường, xã - thị trấn hơn 721,3 tỷ đồng. Trong đó, kết dư ngân sách các phường được chuyển vào thu ngân sách cấp TP hơn 504,7 tỷ đồng.

Cũng theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP thực hiện công khai tài chính đúng quy định, thường xuyên rà soát các định mức không còn phù hợp và các khoản chi không hợp lý để trình cấp thẩm quyền sửa đổi. Đồng thời, thu hồi khoản tạm ứng ngân sách đã quá hạn nhưng chưa được xử lý, thu hồi tạm ứng ngân sách, ứng trước kế hoạch vốn kịp thời; khi trình quyết định chủ trương đầu tư dự án phải đảm bảo theo quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, mức vốn đầu tư cụ thể của từng nguồn vốn, dự kiến thời gian bố trí vốn của từng dự án; trình thông qua danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh phải đảm bảo xác định và cân đối được nguồn vốn; trình phân bổ vốn đầu tư cho danh mục các dự án phải đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai các biện pháp chặt chẽ trong công tác quản lý thu, phân, giao dự toán thu, bao gồm các chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu; thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc thu nợ đọng, tăng cường các biện pháp chống thất thu, trong đó có các khoản thu về đất; công tác quản lý thu thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Ngoài ra, tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn và thực hiện giải ngân cho các dự án đầu tư công đảm bảo đúng quy định theo Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Đầu tư công, đảm bảo theo kế hoạch đầu tư công trung hạn; thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên theo số lượng biên chế quy định. Triển khai việc quản lý, điều hành chi thường xuyên của TP đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, chế độ chính sách hiện hành của Trung ương và HĐND TP ban hành…

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng 21,5% dự toán năm 2022

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách TPHCM năm 2023. Theo đó, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước(NSNN) năm 2023 hơn 469.681,9 tỷ đồng, tăng 21,5% dự toán năm 2022 và tăng 2,66% so với ước thực hiện năm 2022. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 126.342,7 tỷ đồng.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP căn cứ kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP; xây dựng cơ sở để cân đối, xem xét, định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm; Bảo đảm sự thống nhất, phù hợp giữa kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; tuân thủ các quy định về nguyên tắc cân đối, quản lý ngân sách theo quy định.

Đồng thời, trong điều hành ngân sách Nhà nước năm 2023 phải đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên; đảm bảo đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương; đảm bảo thực hiện vay và chi trả nợ gốc, lãi tiền vay đến hạn. Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được giao và phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định.

Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát các chính sách nhiệm vụ trùng lắp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xử lý, giải quyết những tồn tại, hạn chế trong quản lý tài chính, ngân sách đã được thanh tra, kiểm toán kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, chịu trách nhiệm về pháp lý và tính chính xác của các số liệu và nội dung nêu tại Tờ trình; đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực HĐND TP.

Các đại biểu HĐND TP cũng thông qua nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2023. Theo đó, tổng thu ngân sách cấp TP hơn 113.548,1 tỷ đồng; tổng chi ngân sách cấp TP hơn 122.864,2 tỷ đồng.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP căn cứ Nghị quyết của HĐND TP, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành TP, TP Thủ Đức và các quận huyện theo đúng quy định; đồng thời, phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, không có khả năng hoàn thành để bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng, cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các cấp trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, chỉ đạo các sở, ngành TP và UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng Nghị quyết của HĐND TP đến từng cơ quan, đơn vị và cấp phường xã có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31/12/2022; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo