Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022

HĐND huyện Nhà Bè khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tư

Đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/7, HĐND huyn Nhà Bè khóa XI, nhim k 2021 - 2026 đã t chc k hp th tư. Tham d k hp có các đng chí: Trn Hi Yến, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hi HĐND TPHCM; Dương Thế Trung, Bí thư Huyn y Nhà Bè; Phm Minh Hun, Phó Bí thư Thường trc Huyn y Nhà Bè; Triu Đ Hng Phước, Phó Bí thư Huyn y, Ch tch UBND huyn Nhà Bè; Nguyn Văn Trường, y viên Ban Thường v Huyn y, Phó Ch tch HĐND huyn Nhà Bè; Võ Phan Lê Nguyn, y viên Ban Thường v Huyn y, Phó Ch tch UBND huyn Nhà Bè; Lê Th Anh Thư, y viên Ban Thường v Huyn y, Phó Ch tch UBND huyn Nhà Bè…

Ti k hp, UBND huyn Nhà Bè đã thông qua các báo cáo, t trình như: Báo cáo tình hình thc hin kinh tế - văn hóa - xã hi 6 tháng đu năm 2022 và phương hướng, nhim v 6 tháng cui năm 2022; T trình phê duyt điu chnh quyết toán ngân sách năm 2020 và phê duyt quyết toán ngân sách năm 2021; T trình v phương án s dng kết dư ngân sách năm 2021; Báo cáo tình hình s dng d phòng ngân sách 6 tháng đu năm 2022; T trình v vic điu chnh, b sung kế hoch đu tư công năm 2022; T trình v vic điu chnh, b sung kế hoch đu tư công trung hng năm 2021 - 2025; T trình v gii thiu nhân s đ bu b sung chc danh Uy viên UBND huyn Nhà Bè khóa XI, nhim k 2021 - 2026; Báo cáo kết qu gii quyết các ý kiến, kiến ngh ca c tri qua các hi ngh tiếp xúc c tri ca đi biu HĐND huyn sau k hp thường l cui năm 2021 và trước k hp thường l gia năm 2022; Báo cáo kết qu tr li cht vn ti k hp thường l cui năm 2021 HĐND huyn…

Qua báo cáo tình hình thc hin kinh tế - văn hóa - xã hi 6 tháng đu năm 2022 ca UBND huyn, các ngành kinh tế tiếp tc tăng trưởng n đnh. Tng giá tr sn xut ước đt 35.182 t đng, chiếm 65,68% so vi kế hoch năm, đt 124,68% so vi cùng k năm 2021. Huyn đã cp mi giy chng nhn đăng ký kinh doanh cho 215 h vi tng s vn hơn 60,321 t đng, thành lp mi 445 doanh nghip, nâng tng s h đăng ký kinh doanh trên đa bàn Huyn lên 10.647 h và s doanh nghip trên đa bàn Huyn lên 9.463 doanh nghip.

Trên lĩnh vc văn hóa - xã hi, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, h nghèo, h cn nghèo, đi tượng bo tr xã hi, h khó khăn, tm trú, các đi tượng b nh hưởng bi dch bnh Covid-19 (tr em m côi cha, m do Covid-19, gia đình có người thân mt vì Covid-19...) tiếp tc được huyn quan tâm thc hin tt như: cp 2.766 th BHYT cho h nghèo, vn đng h cn nghèo mua 885 th, vi tng s tin hơn 2,6 t đng; thc hin phát vay cho 155 h, vi tng s tin hơn 10,4 t đng; thc hin min gim hc phí, h tr chi phí hc tp và trao tng 1.813 sut hc bng cho hc sinh thuc din h nghèo, cn nghèo năm hc 2022 - 2023, vi tng kinh phí trao tng hơn 3 t 430 triu đng; thc hin sa cha, bàn giao 12 căn nhà tình thương, vi tng kinh phí hơn 1,4 t đng… Đến nay, toàn huyn còn 1.216 h nghèo, chiếm t l 2,11% và 907 h cn nghèo, chiếm t l 1,58%...

Theo báo cáo ca HĐND huyn thông qua ti k hp, trong 6 tháng đu năm 2022, Thường trc HĐND, các Ban ca HĐND huyn đã có nhiu n lc thc hin và hoàn thành tt nhim theo chương trình, kế hoch đ ra. Hot đng tiếp xúc c tri, tiếp dân, tiếp nhn và x lý đơn thư, khiếu ni t cáo, kiến ngh, phn ánh ca công dân được quan tâm, thc hin đúng quy đnh pháp lut và cht lượng hot đng ngày được nâng cao...

Phát biu ch đo ti k hp, đng chí Dương Thế Trung, Bí thư Huyn y yêu cu UBND huyn tiếp tc c th hóa và trin khai thc hin có hiu qu các nhim v, gii pháp phát trin kinh tế - xã hi, các Ngh quyết, chương trình đã được HĐND huyn ban hành, phn đu hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu đã đ ra trong năm 2022. Trước mt, tp trung nguồn lực phn đu hoàn thành các ch tiêu theo kế hoch đ ra; ch đng thc hin các gii pháp nhm tiếp tc h tr, to mi điu kin đ các doanh nghip, h kinh doanh đy mnh các hot đng sn xut kinh doanh; tiếp tc cng c, kin toàn lc lượng y tế huyn đến cơ s; trin khai thc hin D án m rng Bnh vin huyn Nhà Bè nhm đm bo công tác khám, điu tr, chăm sóc sc khe nhân dân…

Ti k hp, các đi biu cơ bn thng nht vi các báo cáo được trình bày ti hi ngh. HĐND huyn cũng đã tiến hành biu quyết min nhim và b phiếu bu b sung chc danh y viên UBND huyn, nhim k 2021 - 2026. Các đi biu đã biu quyết thông qua 12 d tho Ngh quyết v phát trin kinh tế - văn hóa - xã hi; thu - chi ngân sách; điu chnh, b sung kế hoch đu tư công; xây dng và điu chnh đơn giá thu gom, vn chuyn rác; kin toàn t chc các cơ quan chuyên môn thuc UBND huyn…

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo