Thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên:

Động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho các đơn vị.

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, sáng 18/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là chủ yếu. Cán bộ tổ chức xây dựng Đảng phải có kiến thức chuyên môn sâu, am tường nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải gương mẫu.

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp của Đảng bộ TP đã nghiêm túc thực hiện chủ trương, Nghị quyết chỉ đạo của TP và phát động thi đua của Ban Tổ chức Trung ương vừa tham gia tích cực, quyết liệt phòng chống dịch; đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đề ra, nhất là bám sát nhiệm vụ tham mưu của Ban Tổ chức cũng như ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong hệ thống đã có sự chủ động ứng phó linh hoạt, sáng tạo trong phòng chống dịch vừa đảm bảo yêu cầu công việc trọng tâm, nhất là tham mưu việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, đề án, kế hoạch và công tác tổ chức nhân sự. Một trong những kết quả nổi bật năm 2021 là công tác phối hợp tham mưu của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Cụ thể, đã tham mưu việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP; Đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời tham mưu xây dựng chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình hành động của các cấp ủy; tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, nhất là công tác nhân sự.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, so với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Đảng còn nhiều việc phải tiếp tục phấn đấu với một quyết tâm cao mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục triển khai tham mưu thực hiện các Nghị quyết từ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, những hướng dẫn, kết luận trên lĩnh vực về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. “Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung nghiên cứu, tham mưu và phối hợp tham mưu, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch của trung ương để Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất.” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám vào nhiệm vụ trọng tâm, những chủ đề đã được Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 10 thông qua là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

“Cần quyết tâm thực hiện cho bằng được việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trọng tâm là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Chúng ta đã triển khai một bước và tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, trước hết đạo đức làm người, tư cách của một cán bộ đảng viên, nhất là tư cách của một cán bộ lãnh đạo. Mỗi ngày chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực để xây dựng mình cho tốt hơn. Phải nêu cao tinh thần tự giác học tập rèn luyện, quan trọng là thấu hiểu chính mình. Đã có nhiều quy định và mỗi người phải tự quản trị bản thân, nạp năng lượng tích cực để có bản lĩnh vượt qua thử thách để hoàn thành nhiệm vụ”. - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát hiện, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là chủ yếu. Đồng chí yêu cầu thực hiện có hiệu quả hơn nữa Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Cần đổi mới thực chất khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ; đồng thời cần phải làm tốt hơn, bài bản hơn, chất lượng hơn về công tác cán bộ. “Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân có liên quan đến cán bộ. Chăm lo bồi dưỡng, uốn nắn, chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ để cán bộ yên tâm cống hiến. Đó là trách nhiệm của từng cấp ủy, trách nhiệm của công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời, cần động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các giai đoạn tiếp theo”. – đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong năm 2022 công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng phải có thay đổi, đổi mới về tư duy, phong cách… Phải nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, khắc phục những hạn chế bất cập. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì cùng Sở Nội vụ có kế hoạch tăng cường chỉ đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế tại các cơ quan, đơn vị, kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm nguyên tắc. “Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, dũng khí và tính chiến người làm công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng”. – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Giấy khen cho các đơn vị. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Giấy khen cho các đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh toàn diện. Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thiết lập thêm các kênh thông tin thu nhận các ý kiến của nhân dân, giám sát quần chúng, các MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức mà nhân dân nhận thấy.

Về đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý phải đủ số lượng, có kiến thức chuyên môn sâu, am tường nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải gương mẫu. Các cấp ủy, người đứng đầu và toàn hệ thống công tác tổ chức, xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ. Từng đồng chí tự soi rọi lại mình, đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế cho mình, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã tặng hoa chúc mừng Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Ma Xuân Việt được nhận Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương. Dịp này, 8 tập thể đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy tặng Giấy khen cho 13 tập thể.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo