Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết

Quang cảnh Hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 25/9, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo nhằm đóng góp cho việc chuẩn bị các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là nội dung về công tác xây dựng Đảng.

Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu nhận định: trước bối cảnh, nhân tố, điều kiện mới hiện nay và những năm tới, nhất là trong điều kiện mở rộng thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh đã tác động và đặt ra nhiều yêu cầu mới, cấp thiết đòi hỏi phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại…để Đảng ta không ngừng vươn lên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ra sức nâng cao trình độ, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các đại biểu đã luận giải, làm rõ hơn khái niệm về đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo, đảng tham chính, chấp chính; về phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; phân tích những khác biệt, chồng lấn, cũng như chỉ rõ sự giao thoa, mối quan hệ chặt chẽ giữa phương thức lãnh đạo và phương thức cầm quyền; nhận diện về những thành tựu, bất cập trong phương thức lãnh đạo - cầm quyền của Đảng hiện nay xét trên nhiều phương diện về nhận thức, lý luận đảng cầm quyền; chế độ hoạch định và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hành dân chủ; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; công tác tổ chức và cán bộ; chế độ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; công tác phòng chống tham nhũng…

Bàn về công tác cán bộ, Phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh cho rằng, việc đánh giá công tác cán bộ thế nào cho đúng, cho trúng mà xuyên suốt. Rất  nhiều cán bộ đánh giá ban đầu rất đúng, nhưng sau này không đảm bảo tính thường xuyên, liên tục. Quy hoạch cán bộ các cấp, từ cấp xã trở lên đều khó. Ở góc độ tiếp cận của địa phương, phải có định tính và định lượng. Định lượng là đo đếm được, định tính là nhận xét tư tưởng của người đó và phải đổi mới cách nhận xét, chỉ ra được thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi một cán bộ.

Theo Phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh, việc đánh giá cán bộ luôn là khâu khó nhất, nhưng không phải không có cách làm, vấn đề có mạnh dạn làm hay không. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ cần phát huy các nhân tố: biết lựa chọn vấn đề của địa phương, cơ quan mình để xây dựng đề kháng của hệ thống chính trị, biết tổ chức thực hiện bằng các đề án cụ thể, khi có chính sách phải biết lựa chọn, khởi động mũi nhọn để thực hiện; đồng thời phải có nhãn quan nhạy cảm chính trị, nhận xét công tác cán bộ phải xuất phát từ nhãn quan chính trị và thực tiễn và phải biết cách tiếp cận vấn đề thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường.

Phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh cũng nhấn mạnh đến việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ phải đánh giá được vai trò của người đứng đầu, phát huy được vai trò của các ban xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo