Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021):

Công tác tổ chức - cán bộ trong Đảng và bộ máy ngày càng hoàn thiện

Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Thành ủy TPHCM. (Ảnh minh họa: VGP)

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp tại Hương Cảng đã thông qua Điều lệ Đảng, ghi rõ việc thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Đây là sự kiện ghi dấu việc Đảng coi công tác tổ chức xây dựng Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng và cần sự chuyên nghiệp hóa. Sau này, theo quyết định của Ban Bí thư, ngày 14/10 hằng năm được lấy làm Ngày Truyền thống của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phương hướng công tác xây dựng Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Như vậy cùng với việc bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được thông qua tại Đại hội XII, Đại hội XIII bổ sung nội dung xây dựng Đảng về cán bộ. Đại hội XIII cũng một lần nữa khẳng định: “Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Hiện nay, chức năng của ban tổ chức cấp ủy các cấp được quy định cụ thể trong các văn bản: Quyết định số 152-QĐ/TW ngày 26/10/2018 của Bộ Chính trị “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương”; Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”; Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”.

Những nội dung thuộc chức năng của ban tổ chức cấp ủy các cấp đều rất quan trọng và liên quan trực tiếp đến sự vững mạnh của tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp đối với mỗi đảng viên. Có thể thấy các nội dung của công tác tổ chức cán bộ rất rộng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau: tổ chức bộ máy, các quy trình, quy định về công tác cán bộ, về bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, biên chế, thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương…

Vì tầm quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ, Đảng luôn quan tâm công tác này. Nhất là sau Đại hội lần thứ XII, nhiều văn bản về nội dung này đã được ban hành tạo thành hệ thống tổng thể các quy định giúp công tác tổ chức - cán bộ trong Đảng và bộ máy ngày thêm hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành nhiều nghị quyết như: về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII đã chỉ đạo từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới nhiều quy định, quy chế về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều quy định như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 “Về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW ngày  4/8/2017 “Về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” (nay là Quy định số 214-QĐ/TW ngày 2/01/2020); Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 “Về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 “Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”…

Nhiều nội dung vốn là những khó khăn, vướng mắc trước đây đã được cụ thể hóa thành những kế hoạch, quy định cụ thể, chi tiết, dễ hiểu, thuận tiện cho quá trình thực hiện. Chẳng hạn, Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 “Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Thông báo số 13-TB/TW ngày 17/8/2016 “Về xác định tuổi của đảng viên”; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 “Về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”…

Sau Đại hội XIII, chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt văn bản được ban hành. Đó là: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về thi hành Điều lệ Đảng”; Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị “Về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26/7/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư “Về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “Về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “Về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng”; Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 22/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương “Về thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”…

Vấn đề tổ chức sinh hoạt chi bộ theo các phương thức mới cần được hướng dẫn phù hợp. Trong ảnh, một buổi sinh hoạt trực tuyến của Chi bộ Văn phòng (trực thuộc Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam bộ). (Ảnh: Baobariavungtau.com) Vấn đề tổ chức sinh hoạt chi bộ theo các phương thức mới cần được hướng dẫn phù hợp. Trong ảnh, một buổi sinh hoạt trực tuyến của Chi bộ Văn phòng (trực thuộc Đảng bộ Khối Văn phòng Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam bộ). (Ảnh: Baobariavungtau.com)

Để hệ thống các chỉ thị, nghị quyết đồng bộ về công tác tổ chức, cán bộ đồng bộ chắc chắn có sự đóng góp và vai trò tham mưu chủ yếu của ngành tổ chức của Đảng. Với quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cán bộ của Đảng, thời gian qua, nhất là từ Đại hội XII, nhiều nội dung về tổ chức, cán bộ đã được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản mang tính pháp quy của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nội dung cần tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng đồng bộ hơn. Trong quá trình ấy, rất cần vai trò, trách nhiệm của ngành tổ chức của Đảng các cấp.

Trước hết, cần nghiên cứu tham mưu ban hành đồng bộ, kịp thời các hướng dẫn nhằm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong thực tế có những quy định ra đời nhưng lại chưa kịp thời ban hành hướng dẫn thực hiện. Chẳng hạn Quy định 126-QĐ/TW “Về bảo vệ chính trị nội bộ” ra đời từ ngày 28/2/2018 nhưng phải 17 tháng sau mới có Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 về thực hiện Quy định này. Việc chậm trễ ban hành các hướng dẫn gây không ít khó khăn, lúng cho các cấp ủy trong quá trình thực hiện.

Hay nguyên tắc xử lý kỷ luật của Đảng là kỷ luật đảng phải đồng bộ với kỷ luật chính quyền, thế nhưng đã có một thời gian dài trước khi Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 “Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức” ra đời, đảng viên bị xử lý kỷ luật về đảng song lại chưa có quy định tương thích về việc xử lý về chính quyền. Kể cả khi có Nghị định 112 với quy định cán bộ, công chức, viên chức đã bị kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng thì “mức độ tương xứng” này trong thực tế cũng khó thực hiện bởi các hình thức xử lý kỷ luật chưa có sự đồng bộ giữa đảng và chính quyền. Chẳng hạn đảng viên chính thức có 4 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ; thế nhưng, công chức có tới 6 hình thức xử lý kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Cũng vậy, theo quy định của Đảng, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với đảng viên bị xử lý kỷ luật khiển trách và cảnh cáo là 12 tháng. Tuy nhiên, theo Quy định 205, nếu đảng viên bị xử lý kỷ luật khiển trách nhưng liên quan đến chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền còn nhận thêm chế tài bổ sung là đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ với thời hạn 18 tháng, cảnh cáo là 30 tháng, tức thời hiệu kéo dài hơn…

Công tác tổ chức - cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung liên quan trực tiếp đến con người, phải tuân thủ những quy định song nếu quá trình thực hiện rập khuôn, máy móc sẽ là lực cản và khó phát hiện và đề xuất được những người thật sự xứng đáng. Chẳng hạn, quy định muốn được quy hoạch cấp trưởng thì phải đang giữ nhiệm vụ cấp phó, hiện được xem là cứng nhắc. Ngoài ra, hàng loạt vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần tháo gỡ, như việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, việc thành lập và phát triển đảng ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, sinh hoạt đảng bằng hình thức trực tuyến…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Để các cấp ủy hoạt động có hiệu quả trước hết cần bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu. Để làm được điều ấy rất cần vai trò, tinh thần trách nhiệm của cơ quan tham mưu và chuyên môn của cấp ủy: ngành tổ chức - cán bộ của Đảng.

Hồng Phúc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo