Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Cải cách hành chính - phải đồng bộ

Mô hình trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân bằng đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính UBND Quận 2. (Ảnh: Đình Lý)

(Thanhuytphcm.vn) - Cải cách hành chính ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng một nền hành chính năng động, trách nhiệm và hiện đại. Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 01/8/2007, của Hội nghị Trung ương 5 khóa X về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước” xác định: Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ ban hành từ năm 2011 (Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011); xác định thực hiện trong 10 năm chia thành hai giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020 với mục tiêu: Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước; và sáu nhiệm vụ cụ thể: 1. Cải cách thể chế; 2. Cải cách thủ tục hành chính; 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 5. Cải cách tài chính công; 6. Hiện đại hóa hành chính. Theo đó, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 khẳng định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đến Nghị quyết Đại hội XII, Đảng xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ: Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Hiện nay, cả nước đang ở giai đoạn nước rút hoàn thành các mục tiêu đề ra của Chương trình tổng thể cải cách hành chính để tổng kết, đánh giá và bước vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ đề năm là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao nhất nguồn lực to lớn có sẵn là gần 5 triệu lao động với truyền thống sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chức năng là cơ quan tư tưởng, văn hóa của Đảng, đồng thời là đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ trên lĩnh vực xuất bản, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh luôn có ý thức trách nhiệm, đối chiếu mục tiêu giai đoạn và nhiệm vụ cải cách hành chính để nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng thành phố trong triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính từng giai đoạn, từng năm công tác.

1. Tổ chức các ấn phẩm tuyên truyền, phục vụ chương trình cải cách hành chính

Cùng với nền hành chính chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước, các đơn vị xuất bản, in và phát hành của Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia vào công cuộc cải cách hành chính bằng những sản phẩm của mình.

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, các cơ quan xuất bản đã kịp thời tổ chức bản thảo, biên soạn sách về luật, bộ luật và văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định nội dung “Tăng cường cải cách thể chế”, từng bước hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Nếu như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tư pháp giữ ưu thế xuất bản những bộ sách luật ngay khi Quốc hội thông qua và ban hành luật, thì các nhà xuất bản khác cũng rất nhanh nhạy bắt tay biên soạn và liên kết tổ chức các bản thảo mang tính hướng dẫn thi hành và minh họa các tình huống cụ thể áp dụng… Điều này giúp cho bạn đọc, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận và hiểu đúng về nội dung và sự quyết liệt của hệ thống chính trị trong việc cải cách thể chế hành chính nhà nước. Trong giai đoạn 2016-2019, ấn phẩm dạng này của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt với các tựa tiêu biểu: Thành tựu của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Từ đại hội đến đại hội (Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh); Những vấn đề chủ yếu của Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ban Tuyên giáo Thành ủy); Bảo vệ chủ quyền và quản lý khai thác biển đảo Việt Nam (TS. Phạm Ngọc Trâm); Hệ thống văn bản pháp lý cơ bản về người chưa thành niên của Việt Nam và quốc tế (TS. Hoàng Minh Khôi); Những điểm mới của Bộ luật Dân sự 2015 (TS. Bùi Kim Hiếu); Cẩm nang pháp luật cá nhân và gia đình; Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến pháp luật lao động; Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư; Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động; Sổ tay pháp luật lao động (LS. Nguyễn Hữu Phước)…

Ở nội dung “Cải cách thủ tục hành chính”, các đơn vị xuất bản đã chú ý khai thác các xuất bản phẩm phản ánh tình hình, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; giới thiệu những gương người tốt - việc tốt, lao động trẻ - giỏi, cán bộ, công chức mẫn cán, nhạy bén giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Những vấn đề nảy sinh trong quy trình cải tiến thủ tục để phục vụ tốt hơn đời sống dân sinh vẫn luôn được 59 nhà xuất bản trên cả nước tìm tòi, đặt hàng tác giả phân tích, lý giải và đúc kết thành sách vở, lưu trữ để truy cập cho chặng đường xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo. Đây chính là mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị đang ngày càng được mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý. Từng bước, từng bước thực hiện nhiệm vụ, Nhà xuất bản Tổng hợp đã phối hợp với các tác giả là chuyên gia lĩnh vực kinh tế - đô thị, văn hóa - xã hội… biên tập, xuất bản các đầu sách liên quan công tác cải cách thủ tục hành chính:

Quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng, vấn đề và giải pháp (Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); Khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh); Phân tích và xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh); Giới thiệu các mô hình dự báo, phân tích, đánh giá tác động một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TS. Trần Anh Tuấn chủ biên); Phân cấp ngân sách giữa trung ương và địa phương – Lý luận và thực tiễn đối với Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2014 (PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân); Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính – trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay (Lê Thị Trúc Anh); Hạnh phúc của người Việt Nam – Khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đánh giá (TS. Lê Ngọc Văn)… Bên cạnh đó, chủ trương nhân rộng điển hình, lan tỏa những nét đẹp, điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính của lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện cho những ấn phẩm tuyên truyền đến với công chúng như tập sách: Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập (xuất bản hàng năm); Những tấm gương thầm lặng mà cao cả (xuất bản 2 năm 1 lần)…

Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý, điều hành nền hành chính nhà nước” cũng được quan tâm, đặc biệt tạo ra nguồn cảm hứng sáng tạo cho các tác giả khi bước vào thời đại công nghệ số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử” trong việc thực hiện các giao dịch hành chính nếu như được báo chí tập trung khai thác, phản ánh; thì giới xuất bản Việt Nam tham gia vào mảng này bằng việc mua bản quyền và chuyển dịch các tác phẩm mang tính dự báo nền công nghệ thế giới tương lai. Nổi bật là các bản dịch: Nhấn nút tái tạo (Satya Nadella, NXB Trẻ); Tiếp thị 4.0 (Philip Kotler, NXB Trẻ); Từ tơ lụa đến silicon (Jeffrey E.Garten, NXB Trẻ); Năm 2062 – thời đại của trí thông minh nhân tạo (Toby Walsh, NXB Tổng hợp); Để suy nghĩ mà không động não: Phương pháp MindWeb – sự đột phá về tư tưởng (Eka Wartana, NXB Tổng hợp); Bí mật thung lũng Silicon (Deborah Perry Piscone, NXB Tổng hợp)… Bản thảo trong nước đề tài này cũng đang được tổ chức: Người trẻ 4.0 (Nhiều tác giả, NXB Văn hóa - Văn nghệ); Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Tổng hợp); Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học (Nguyễn Văn Tuấn, NXB Tổng hợp); Lãnh đạo và nhân đạo, Dẫn đường và mở hướng (Tôn Thất Nguyễn Thiêm, NXB Trẻ)…

2. Tham gia đồng bộ cải cách hành chính trong nội tại ngành xuất bản

Chưa có điều kiện và khó có chất liệu tổ chức bản thảo liên quan đến 3 nhiệm vụ còn lại trong tổng thể Chương trình cải cách hành chính: bộ máy tổ chức, tài chính công, và quan trọng nhất là con người – đội ngũ nhân lực, các nhà xuất bản của Thành phố; trong đó có bản thân Nhà xuất bản Tổng hợp; đã và đang cố gắng tự cải tiến, hoàn thiện bộ máy, nhân lực và tài lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương kiện toàn cơ cấu, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, từ năm 2007 đến năm 2016, cả hệ thống chính trị đã có nhiều cải cách mạnh mẽ theo hướng giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, hình thành bộ máy quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước khắc phục sự chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ. Ở lĩnh vực xuất bản, do yêu cầu và thực tế hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lại từ 4 nhà xuất bản (Tổng hợp, Văn nghệ, Văn hóa Sài Gòn, Trẻ) còn 3 nhà xuất bản (Tổng hợp, Văn hóa – Văn nghệ, Trẻ). Việc sắp xếp cơ cấu bên trong của nhà xuất bản và xây dựng mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản và nhà xuất bản có sự phân định rõ hơn. Hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính được nâng cao; tính thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình hành chính được cải thiện và phát huy. Trong giai đoạn II (2016-2020) cải cách hành chính, tính đến ngày 30/6/2019, danh sách nhà xuất bản Việt Nam giảm từ 63 (51 trung ương, 12 địa phương) còn 59 (50 trung ương, 9 địa phương). Đến thời điểm hiện nay, với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X, các ban Thành ủy đang xúc tiến khảo sát và xây dựng Đề án sáp nhập 2 nhà xuất bản trực thuộc Thành ủy. Cải cách hành chính trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng có nhiều thay đổi theo hướng đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học được chú trọng đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản. Đây là đội ngũ làm nghề trên lĩnh vực tư tưởng, do đó yêu cầu về trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị và kỹ năng tác nghiệp được đặt lên hàng đầu. Các tiêu chí được Bộ Thông tin - Truyền thông và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngày càng cao: Biên tập viên nhà xuất bản phải có chứng chỉ hành nghề biên tập mới được đứng tên trên trang sách lưu chiểu (Luật Xuất bản 2012); 80% biên tập viên có trình độ trung cấp chính trị và 20% biên tập viên có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị (Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 26/10/2007 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 16-CT/TW khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới). Hiện nay biên tập viên Nhà xuất bản Tổng hợp đảm bảo 100% lực lượng có chứng chỉ hành nghề; 5/17 biên tập viên cao cấp, cử nhân chính trị (tỷ lệ 29,4%, so với quy định là 20%), 5/17 biên tập viên trung cấp chính trị (tỷ lệ 58,8%, so với quy định là 80%). Tuy vậy, chế độ tuyển dụng, chính sách tiền lương ở lĩnh vực xuất bản chưa được quan tâm cải cách mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực bằng thu nhập, bằng cơ hội phát triển bản thân do tỷ suất lợi nhuận từ doanh thu của ngành xuất bản hiện nay rất thấp, không đủ bù đắp trí tuệ và công sức lao động.

Công tác cải cách tài chính công, trong đó quản lý tài chính, sử dụng ngân sách cho dự án xuất bản phẩm nhà nước đặt hàng có sự quan tâm rõ nét của chính quyền Thành phố. Bên cạnh đó, việc giám sát chi tiêu bằng Quy chế chi tiêu nội bộ tại Nhà xuất bản có chuyển biến tích cực, làm tăng tính hiệu quả của kiểm soát chi tiêu công, hạn chế tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng tính minh bạch trong thực hiện các hợp đồng, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước. Song song đó, việc phân cấp quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động, tự chịu trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển hoạt động dịch vụ, liên doanh, liên kết trong khuôn khổ hành lang pháp lý.

Trên chặng cuối giai đoạn 2016-2020 Chương trình cải cách hành chính, các đơn vị xuất bản, in, phát hành xác định nội dung đột phá của chính quyền Thành phố trong năm 2019 – “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” với việc triển khai các nhóm đề án: Thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/ QH14 của Quốc hội; Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố; Mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước... Các đơn vị xuất bản, công ty in, doanh nghiệp phát hành của Thành phố, trong đó có Nhà xuất bản Tổng hợp, sẽ đồng hành cùng hệ thống chính trị Thành phố, tăng cường tìm kiếm tác giả, khai thác đề tài theo các nhóm đề án đột phá cải cách hành chính, tổ chức bản thảo có nội dung thiết thực để xuất bản các ấn phẩm vừa mang tính tuyên truyền sâu rộng, vừa có hàm lượng nghiên cứu phân tích và đúc kết theo chiều sâu nhằm sách phục vụ nhu cầu phát triển của Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhưng mặt khác, để đạt được hiệu quả của đột phá cải cách hành chính, nhân tố con người là quan trọng nhất trong quá trình thực thi; cộng với sự quan tâm của chính quyền Thành phố trong cải cách chính sách đào tạo, chế độ tiền lương, đặc biệt là hết sức linh động sử dụng ngân sách đặt hàng các xuất bản phẩm khai thác đúng trọng tâm các nhóm đề án liên quan đến đột phá cải cách hành chính…, tạo điều kiện để nguồn nhân lực thật sự được khai phóng và phát triển. Khi đó Thành phố Hồ Chí Minh mới là nơi chất trữ nội lực, truyền cảm hứng sáng tạo cho lực lượng lao động, kiến tạo sự phong phú của đời sống vật chất và tinh thần xã hội. Khi đó, kết quả của những đột phá cải cách sẽ là những sản phẩm sáng tạo và tái tạo để chúng ta tự tin bước vào thời kỳ công nghệ 4.0, đón đầu thời đại của trí thông minh nhân tạo.

ThS Đinh Thị Thanh Thủy

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo