Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021

100 triệu USD vốn vay ưu đãi WB hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về phê duyệt Chương trình đầu tư phát triển cho chương trình cho vay hỗ trợ chính sách phát triển ngân sách TPHCM - chương trình 2 (chương trình DPO-2).

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ TPHCM đạt được các kết quả phát triển kinh tế - xã hội bền vững thông qua một tiến trình cải cách các hành động chính sách và thể chế trong một số lĩnh vực ưu tiên (tài chính - ngân sách, dịch vụ công, đất đai, tài sản công…), gắn với 3 mục tiêu cụ thể. Đó là tích hợp và minh bạch thông tin về không gian phục vụ công tác quản lý đô thị; cải thiện công tác quản lý tài sản công và nợ chính quyền địa phương; tăng cường thực hiện một số dịch vụ đô thị được ưu tiên.

Tổng vốn thực hiện chương trình với vốn vay ưu đãi WB 100 triệu USD (tương đương 2.321 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá hạch toán Bộ Tài chính tháng 10/2020). Toàn bộ số tiền giải ngân từ chương trình DPO-2 sẽ chuyển vào ngân hàng TP và bố trí chi cho các dự án đầu tư phát triển nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của TPHCM và chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian thực hiện chương trình 3 năm kể từ ngày ký hiệp định.

Về cơ chế tài chính, UBND TPHCM vay lại toàn bộ vốn vay của Ngân hàng Thế giới với điều khoản, điều kiện thống nhất như Hiệp định tài trợ chương trình DPO-2 giữa Bộ Tài chính và WB. UBND TPHCM bố trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính là đầu mối theo dõi việc triển khai chương trình DPO-2, tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục vay lại của chương trình.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, lựa chọn danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của chương trình DPO-2 trình UBND TP gồm: Báo cáo HĐND TP kế hoạch đầu tư công của TP; quyết định bố trí kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho các dự án từ nguồn vốn vay của chương trình DPO-2. Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP trình HĐND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của chương trình DPO-2.

Mặt khác, giao Kho bạc Nhà nước TP hạch toán kế toán khoản vay của chương trình DPO-2 và giải ngân cho các dự án theo danh mục và kế hoạch vốn sử dụng nguồn vốn vay của chương trình DPO-2.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo