Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

[Video] Ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 23/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc, bổ sung, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Trâm Anh – Nguyễn Bích – Minh Trường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo