Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Hướng dẫn 47-HD/BTGTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 – 11/6/2022)

Thông báo