Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Hướng dẫn 16-HD/BTGTU ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021)

Thông báo