Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Chương trình hành động 01-Ctr/BTGTU ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông báo